24 sierpnia 2016

Moda rozkr?ca si? w Internecie!

Polacy coraz ch?tniej kupuj? ubrania przez Internet. Nic dziwnego, ?e kolejne marki odzie?owe decyduj? si? na otwieranie e-sklepów albo intensyfikowanie swoich dzia?ań online. Sama obecno?? w Internecie to jednak zdecydowanie za ma?o. Marketerzy powinni zrozumie? i dostosowa? si? do potrzeb nowoczesnego konsumenta. Omnichannel, personalizacja, customer experience to tylko niektóre poj?cia, z którymi warto si? zaprzyja?ni?. 

Wi?cej na temat bran?y modowej na rynku e-commerce w naszej publikacji: ,,Moda rozkr?ca si? w Internecie”.

Odzie? to numer 1 w e-commerce
Najnowsze badanie “E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska” wskazuje, ?e 72% klientów e-handlu kupuje odzie? w Internecie, a 30% z nich na serwisach zagranicznych. Co roku ro?nie zainteresowanie Polaków mod? online. Kupowanie ubrań w Internecie sta?o si? du?o prostsze, wi?c konsumenci przestaj? si? ba?. Co wa?ne, coraz wi?cej e-sklepów oferuje darmowe dostawy i zwroty, wi?c w zasadzie nie ma ryzyka, je?li ubranie nie b?dzie dobrze le?e?.

Mo?e si? wydawa?, ?e ubrania to jedynie pusta b?ahostka, 
ale maj? one du?o wa?niejszy cel ni? tylko sprawianie, 
?eby by?o nam ciep?o. One zmieniaj? to, jak postrzegamy ?wiat 
i w jaki sposób ?wiat postrzega nas. 
Virginia Woolf

Modowy zakupoholik
Przeci?tny zakupoholik online to kobieta, w wieku 25-34 lata, z wy?szym wykszta?ceniem, o dobrej i ?redniej sytuacji materialnej. Jej ?rednie miesi?czne wydatki z ostatniego miesi?ca na odzie?, dodatki i akcesoria to 89 z?. Oczywi?cie korzysta z kuponów rabatowych, a nawet jest w stanie zwi?kszy? swoje wydatki na zakupy w odpowiedzi na promocje.

Cho? najwi?ksz? wag? Polacy przywi?zuj? do ceny ubrania, to jednak zgodnie z najnowszymi trendami zaczyna liczy? si? tak?e pochodzenie, jako?? oraz unikalno?? odzie?y. Coraz bardziej sk?aniamy si? tak?e w stron? marek premium, chc?c wygl?da? jak nasz modowy wzór do na?ladowania - W?osi.

Polacy wydaj? w e-sklepach zwi?zanych z mod? ?rednio 207 z? podczas jednej transakcji, za? ?rednia cena kupowanego produktu to 140 z?. 36% odwiedzin kończy si? zakupem, ?redni czas pobytu na stronach odzie?owych wynosi ponad sze?? minut. W ramach jednej wizyty e-klient generuje ?rednio 5,7 ods?ony. Okazuje si?, ?e klienci e-sklepów z bran?y modowej najcz??ciej nabywaj? blisko 2 produkty podczas jednych zakupów (E-commerce w Polsce 2015).

Wsparcie sprzeda?y online
Ubrania kupuje si? przewa?nie pod wp?ywem impulsu, wi?c dobrze zaplanowana kampania w modelu performance mo?e przynie?? bardzo dobre rezultaty.

?ród?o: IRCenter, Omnichannel marek odzie?owych, 2016.

Ju? nie tylko online si? liczy, ale tak?e mobile. Zanim zaczniemy dzia?ania reklamowe, upewnijmy si?, ?e e-sklep jest dostosowany do wygodnego przegl?dania oferty na smartfonach i tabletach. Ju? 41% badanych kupuj? za pomoc? smartfona, a 24% za pomoc? tableta. Nie op?aca si? utrudnia? klientom procesu zakupowego.

?ród?o: Gemius, E-commerce w Polsce 2016, 2015, 2014


Klient offline vs. klient online? STOP! 
Internet ma jeszcze jedn? wa?n? moc: inicjuje ch?? zakupu. Wed?ug badania Gemiusa 44% kupuj?cych przegl?da ubrania w Internecie, po czym kupuje je w sklepach stacjonarnych (efekt ROPO - Research Online Purchase Offline). Marki odzie?owe wci?? dziel? klientów na tradycyjnych - kupuj?cych offline oraz tych kupuj?cych online. Nie ma to sensu. Trzeba zwróci? uwag?, ?e s? to cz?sto ci sami klienci, tylko na ró?nych etapach ?cie?ki zakupowej.

Co wi?cej, nie op?aca si? tworzy? wewn?trznych podzia?ów na specjalistów od offline i online. ??czenie zespo?ów mo?e przynie?? tylko i wy??cznie wi?cej innowacyjnych projektów, lepiej dopasowanych do klientów.

Na podej?ciu omnichannel mo?na dodatkowo zyska?. Wystarczy wyj?? naprzeciw oczekiwaniom klientów i wej?? w ich buty. Przyk?ad? Klientka wychodzi ze sklepu bez zakupów, mimo ?e mia?a w r?ku wybrane produkty, bo nie chce jej si? czeka? w d?ugiej kolejce do kasy. W ?wiecie digitalu – klientka skanuje metk? tego produktu za pomoc? swojego smartfona i kupuje go online z dostaw? do domu w tej w?a?nie chwili.

Podsumowanie
Mo?na udawa?, ?e moda nas nie dotyczy, ale koniec końców ka?dy kupuje ubrania…

Szata czyni cz?owieka. Nadzy ludzie maj? ma?y 
albo ?aden wp?yw na spo?eczeństwo.
Mark Twain

Marketerzy z firm odzie?owych powinni skupi? si? na rozwijaniu sprzeda?y w modelu omnichannel oraz budowaniu pozytywnych do?wiadczeń klienta, czyli poprawie customer experience. Najgor?tszymi trendami w najbli?szych latach b?d? personalizacja przekazu oraz wirtualna rzeczywisto??. Warto ju? teraz bli?ej zapoznawa? si? z tymi tematami. Nowoczesnej technologii nie nale?y si? ba?, ona mo?e nam tylko pomóc w realizacji kolejnych celów biznesowych.

Wi?cej na temat bran?y modowej na rynku e-commerce w naszej publikacji: ,,Moda rozkr?ca si? w Internecie”.

Autor:
Magdalena Zasuń, Digital Strategy Specialist
17 sierpnia 2016

Z pami?tnika Pre-sales Executive’a: 3 mity o marketingu internetowym, które obalam w rozmowach z potencjalnymi klientami

Jak wprowadzi? firm? w ?wiat ogromnych mo?liwo?ci, jakie daje Internet? To pytanie kluczowe z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za sprzeda?. Ich rol? jest zach?ci? klienta i odpowiednio pokierowa? do postawienia pierwszego kroku w biznesie online. Jest jeszcze druga strona medalu: to pytanie zadaj? sobie w?a?ciciele firm z ró?nych bran?, którzy jeszcze nie wiedz?, co mo?e im da? obecno?? w Internecie, chcieliby rozwin?? swój biznes, ale wci?? maj? opory. 

Jako Pre-Sales Executive mam okazj? bra? udzia? w licznych spotkaniach i konferencjach bran?owych, podczas których spotykam w?a?cicieli ró?nych biznesów. To ludzie, którzy znakomicie orientuj? si? w realiach rynku offline, jednak potrzebuj? wsparcia w zakresie dzia?ań w Internecie. Rynek online rozwija si? bardzo dynamicznie, zatem by móc prowadzi? efektywne dzia?ania, trzeba by? nieustannie na bie??co z trendami. Nie jest to jednak do końca oczywiste, szczególnie dla osób, które nigdy wcze?niej nie promowa?y swoich produktów czy us?ug w Internecie. St?d widz? bardzo du?y potencja? we wspólnych spotkaniach praktyków z bran?y internetowej z przedsi?biorcami, którzy chc? skutecznie dociera? do odbiorców ze swoimi produktami czy us?ugami. Te spotkania s? bardzo owocne i pomagaj? przedsi?biorcom prze?amywa? pierwsze bariery, a tak?e przesta? wierzy? w mity. Przedstawi? Wam te, z którymi najcz??ciej si? spotykam.

1. Rynek marketingu internetowego to pole minowe
Cz?sto dla klientów wej?cie na rynek online wydaje si? polem minowym, z którego nikt nie wychodzi ?ywy. Naszym zadaniem jako specjalistów jest przekonanie potencjalnego klienta do zmiany postrzegania rynku i zach?cenia do testowania rozwi?zań, które w d?ugim okresie czasu b?d? najbardziej efektywne i przynios? najwi?cej korzy?ci biznesowych. Dlaczego w moim przypadku warto zainwestowa? w dzia?ania SEO, a dlaczego w tym okresie wi?kszo?? bud?etu przeznaczy? na AdWords? Prowadzenie dzia?ań marketingu online mo?e by? swojego rodzaju treningiem, podczas którego próbuje si? ró?nych rozwi?zań, które (o ile s? zastosowane zgodnie z przybran? strategi?) przynosz? nagrod? w postaci konwersji, leada czy po prostu zwi?kszenia ruchu na stronie.

Du?a cz??? polskich firm debiut na rynku AdWords ma jeszcze przed sob?. Wspólnie z polskim oddzia?em Google postanowili?my wyj?? naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom, przed jakimi stoj?. Uruchomili?my Program, który idealnie odpowiada na potrzeby firm z rynku ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, przede wszystkim ma za zadanie edukowa?, pokaza? mo?liwo?ci i niezliczone korzy?ci, które dzi?ki odpowiednim narz?dziom s? w pe?ni mierzalne i transparentne. Program dedykowany jest firmom o du?ym potencjale, ale te? takim, które maj? ambicje  takimi by?, my pomagamy przej?? t? ?cie?k? bezbole?nie. Przyk?adowe wydarzenia, które zorganizowali?my dla firm z bran?y finansowej i motoryzacyjnej cieszy?y si? ogromnym zainteresowaniem i utwierdzi?o nas w przekonaniu, ?e takie wydarzenia po prostu s? potrzebne.

2. Ka?dy sprzedawca jest kolekcjonerem leadów
Zdaj? sobie spraw? ?e dzisiejszy rynek pozyskiwania klientów wygl?da tak, ?e telemarketerzy dzwoni? do ka?dej firmy nieustannie, oferuj? wszystko, za jak najni?sz? cen?. Jednak?e zadanie kilku odpowiednich pytań przez Klienta lub zapoznanie si? z informacjami o firmie weryfikuje firm? oraz jej kompetencje w kilka chwil, wi?c warto to zrobi?. O tym, jak wybra? agencj? SEO/SEM pisali?my tutaj.

Pocz?tki zawsze bywaj? trudne. Na pierwszy rzut oka ludzie s? nieufni, ale wynika to z nie?wiadomo?ci i konieczno?ci pozyskania wi?kszej ilo?ci informacji na temat dzia?ań SEO/SEM. Po prze?amaniu pierwszych lodów i niezobowi?zuj?cych rozmowach na temat zwi?kszenia potencja?u biznesu okazuj? si?, ?e wszyscy chc? rozmawia?, chc? dosta? maila z wi?ksz? ilo?ci? informacji i teraz najciekawsze… chc? si? spotka? i us?ysze?, jak to dzia?a oraz najwa?niejsze, co i ile b?d? z tego mie?. To jest nagroda dla mnie, osi?gn??em swój pierwszy sukces, ale nie spoczywam na laurach i wiem, ?e nasza wspólna droga dopiero si? zaczyna. Ci ludzie obdarzyli mnie zaufaniem, zatem powinienem stan?? na wysoko?ci zadania i pomaga? im wtedy, kiedy tylko tego potrzebuj?. Moja rola nie skończy?a si? na nawi?zaniu kontaktu i wystawienia faktury za ?wiadczone us?ugi.

3. Dzia?ania online nie s? wskazane w mojej bran?y
Rynek reklamy internetowej w Polsce jest ogromny, daje niesamowite mo?liwo?ci. Je?eli Ci? tam nie ma to znak, ?e jeste? na końcu peletonu, ale spokojnie, kilka odwa?nych i m?drych decyzji pozwoli na ucieczk? z grupy po?cigowej, a z czasem na zdobycie miejsca w czo?ówce. Wa?ne jest jednak, ?eby wiedzie? jak zacz??. Cz?sto przedsi?biorcy my?l? – to nie dla mnie, moja bran?a w ogóle nie ma szans w Internecie. To b??dne podej?cie, które powtarzane jak mantra mo?e zamkn?? drog? do rozwoju. Wspólnie z Google Bluerank realizuje liczne programy edukacyjne dla klientów, dzi?ki którym firmy zyskuj? nieocenion? i indywidualn? pomoc w prowadzeniu biznesu online. W pierwszej kolejno?ci dostaj? to wsparcie od naszych specjalistów, a tak?e otrzymuj? ogromne wsparcie produktowe z zespo?u Google z Warszawy, jak i z siedziby europejskiej ?wiatowego giganta, z Dublina. Organizujemy wspólnie konsultacje, warsztaty, a wisienk? na torcie jest udzia? w konferencji z prelegentami, z najlepszymi specjalistami w bran?y SEM w Europie. Podczas wydarzenia mo?na dowiedzie? si? tak?e, co s?ycha? u samego Google’a. Zdobyt? porcj? wiedzy mo?na przeku? w sukces w prowadzeniu w?asnego biznesu na ka?d? skal?. Przekonali si? o tym ju? liczni przedstawiciele ró?nych bran?, co mnie bardzo cieszy. Je?li chcesz co? zmieni? w swoim biznesie, ale nie wiesz, jak to zrobi?, odezwij si?. Z przyjemno?ci? wprowadz? Ci? w ?wiat reklamy online i podpowiem, od czego najlepiej zacz??.

Autor:
Sebastian ?uczak, Pre-Sales Executive

10 sierpnia 2016

Mierzenie konwersji w Google AdWords – wkrótce du?e zmiany

Czy wiesz, ?e 90% konsumentów zaczyna proces zakupowy na jednym urz?dzeniu, a kończy na drugim*? Do tej pory marketerzy nie mogli zmierzy?, jaki wp?yw na zakup dokonywany na urz?dzeniu typu desktop mia?y wcze?niejsze odwiedziny strony z urz?dzeń mobilnych i odwrotnie. Od 6 wrze?nia ma si? to zmieni?. Co to s? Cross-Device Conversions (konwersje na ró?nych urz?dzeniach) i jakie korzy?ci odnios? z tego marketerzy? Na pocz?tek krótka historia. 

Poznajcie Marcina. Marcin jest pasjonatem podró?y i nie wyobra?a sobie urlopu bez wakacji w zupe?nie nowym miejscu. Jest freelancerem, zatem mo?e sobie pozwoli? na wyszukiwanie najró?niejszych, korzystnych ofert w dowolnym momencie. Po spotkaniu z klientem postanowi? poszuka? wycieczki u?ywaj?c laptopa. Nast?pnie, jad?c autobusem na spotkanie z przyjació?mi, skorzysta? ze smartfona, aby przejrze? opinie na temat znalezionej wycieczki i biura, z którego us?ug zamierza? skorzysta?. Po powrocie do domu by? ju? zdecydowany i dokona? zakupu za po?rednictwem tabletu. W erze mobile, zachowanie Marcina przypomina zachowanie wi?kszo?ci z nas. Jednak stwarza to wyzwanie dla reklamodawców, prowadz?cych kampanie w Internecie i chc?cych jak najdok?adniej mierzy? skuteczno?? swoich dzia?ań. Teraz ma by? to o wiele ?atwiejsze.

Czym s? Cross-Device-Conversions?
Google wprowadza Cross – Device Conversions (konwersje na ró?nych urz?dzeniach), by marketerzy mogli skuteczniej mierzy? konwersje z reklam AdWords, bez wzgl?du na to czy u?ytkownik w procesie zakupu korzysta z jednego czy z wielu urz?dzeń. Zdecydowanie cz??ciej u?ytkownicy szukaj? informacji na urz?dzeniach mobilnych, jednak zakupów dokonuj? ju? na komputerach stacjonarnych. Je?li klikniemy w reklam? na swoim smartfonie, nie dokonamy zakupu, jednak zrobimy to po powrocie do domu na komputerze, Google uzna to jako Cross-Device Conversion, czyli zakup dokonany z wykorzystaniem kilku urz?dzeń.

Mierzenie tych konwersji jest mo?liwe dzi?ki temu, ?e u?ytkownicy s? niemal?e ci?gle zalogowani w ró?nych us?ugach dostarczanych przez Google. A co w przypadku u?ytkowników niezalogowanych? Tutaj z pomoc? przyjdzie algorytm, który potrafi skalkulowa? Cross-Device Conversions analizuj?c kilka rodzajów ?sygna?ów” wysy?anych przez u?ytkowników, takich jak: typ urz?dzenia, rodzaj konwersji, landing page, a tak?e czas i miejsce dokonania transakcji.

Jaki cel ma wprowadzenie Cross-Device Conversions?
Poprzez wprowadzenie takiego rozwi?zania Google chce pokaza? marketerom, ?e mog? oni jeszcze efektywniej planowa? strategi? marketingow? i przeznacza? bud?ety wy??cznie na skuteczne dzia?ania, i np. skorzysta? z mo?liwo?ci reklam mobilnych. Chodzi te? o przekonanie marketerów do reklamowania si? na urz?dzeniach mobilnych, z których korzysta coraz wi?cej konsumentów. Do tej pory wi?kszo?? reklamodawców by?a przekonana, ?e skoro u?ytkownicy dokonuj? zakupów g?ównie na urz?dzeniach desktopowych, a mobile ?nie sprzedaje”, to nie ma sensu przeznacza? bud?etów na promocj? skierowan? na urz?dzenia mobilne. Tymczasem okazuje si?, ?e cz?sto bywa odwrotnie – to mobile kreuje sprzeda? i zainteresowanie produktem, a desktop s?u?y do realizacji formalno?ci zwi?zanych z zamówieniem.

?ledzenie device conversion rate (wska?nika konwersji danego urz?dzenia) umo?liwi nam ustalenie, jaki udzia? procentowy w transakcjach maj? urz?dzenia danego typu. Dzi?ki temu reklamodawca b?dzie mia? wi?cej danych, które pozwol? mu z wi?kszym przekonaniem zmienia? strategi? dzia?ań, czyli np. przeznaczy? wi?ksz? cz??? bud?etu na reklamy mobilne, a mniej na desktopowe.

Przyk?ad:
Pani Anna prowadzi ksi?garni? internetow?. Ostatnio ksi?garnia sprzedaje najnowszy bestseller,  zatem reklamuje produkt online i zyskuje 100 klikni?? dziennie z reklam z wyszukiwarki. AdWords wskazuje 15 konwersji dokonanych na ró?nych urz?dzeniach. Dzi?ki temu Pani Anna wie, ?e u?ytkownicy, którzy trafiaj? do jej sklepu internetowego, korzystaj? z urz?dzeń mobilnych i powinna przeznaczy? wi?ksz? cz??? bud?etu na reklamy mobilne. 

Wi?cej informacji:


Jakie korzy?ci dla marketerów przyniesie wprowadzenie nowego systemu mierzenia konwersji?
1. B?dzie mo?na dok?adniej wyceni? warto?? marketingu mobilnego;
2. Pozwoli on optymalizowa? dzia?ania reklamowe AdWords w oparciu o bardziej precyzyjne i pe?ne dane. Przyjmuje si?, ?e dzi?ki informacjom o konwersjach na ró?nych urz?dzeniach, reklamodawcom z rynku retail na ca?ym ?wiecie uda?o si? zidentyfikowa? ?rednio o 16% wi?cej konwersji!
3. W efekcie, dzi?ki zrozumieniu skuteczno?ci i szerszemu zastosowaniu reklam mobilnych, b?dzie mo?na zyska? dost?p do wi?kszej ilo?ci klientów, którzy ju? teraz w wielu krajach cz??ciej korzystaj? z urz?dzeń mobilnych ni? desktopowych.

* ?ród?o: https://www.youtube.com/watch?v=cE9eH1rba6g

Autorzy:
Rafa? Tr?bski, Head of Paid Search
Marta Ostrowska, PR Specialist

3 sierpnia 2016

5 rzeczy, które powiniene? wiedzie? o Expanded Text Ads w Google AdWords

Reklama tekstowa AdWords, to najprostszy rodzaj komunikacji marketingowej online, który ma ju? ponad 15 lat. Jest to stabilna i efektowna metoda promocji w Sieci, której skuteczno?? potwierdzaj? miliony u?ytkowników na ca?ym ?wiecie. Kilka miesi?cy temu zespó? Google postanowi? od?wie?y? jej wygl?d, tak aby zmaksymalizowa? u?yteczno?? zarówno dla posiadaczy urz?dzeń mobilnych, jak i reklamodawców.

Expanded Text Ads to kolejna generacja reklam tekstowych dost?pnych w Google AdWords. Dzi?ki nowemu formatowi reklamy b?d? mog?y zawiera? a? dwa razy wi?cej tekstu! Google rozpocz?? testy ETA w drugim kwartale 2016. Pod koniec lipca 2016 funkcjonalno?? ta zosta?a wprowadzona równie? w Polsce i jest dost?pna dla wszystkich u?ytkowników AdWords.

Dlaczego format ten zelektryzowa? ?wiat reklam tekstowych? Poni?ej znajdziesz 5 podstawowych informacji, które powiniene? wiedzie? o Expanded Text Ads.

1. Czym s? Expanded Text Ads?
Expanded Text Ads , ETA, czy po prostu rozszerzone reklamy tekstowe, to format, który jest 2 razy bardziej obszerny ni? obecne, standardowe reklamy tekstowe w wyszukiwarce Google. ETA zosta?y stworzone w celu poprawy widoczno?ci przekazu w mobilnych wynikach wyszukiwania, poprzez wyd?u?enie nag?ówka oraz tekstu opisu. Zgodnie z teori? mobile-friendly: to, co sprawdza si? na urz?dzeniach mobilnych, zdaje egzamin równie? na desktopie. Rozszerzone reklamy tekstowe mog? wy?wietla? si? na wszystkich urz?dzeniach, automatycznie personalizuj?c d?ugo?? linijek tekstu do rozdzielczo?ci ekranu.

2. Dlaczego Google zdecydowa? si? na tak? zmian??
Ekspansja mobile nie nadchodzi – ona ju? trwa! Smartfony s? naszym najlepszym doradc?. Dzi?ki ich pomocy w szybki sposób uzupe?niamy nasz? wiedz?, odpowiadamy na pytania: gdzie chcemy i??, co chcemy robi? czy co chcemy kupi?.

Kilka miesi?cy temu zespó? Google zacz?? zastanawia? si? jak wygl?da?oby narz?dzie AdWords, gdyby zosta?o stworzone w ?wiecie, w którym ponad pó? tryliona zapytań rocznie wykonuje si? dzi?ki urz?dzeniom mobilnym.

Pierwszym ruchem w kierunku ujednolicenia wygl?du reklam na urz?dzeniach ró?nego typu by?o zaniechanie ?prawej kolumny” w desktopowych wynikach wyszukiwania, które mia?o miejsce w lutym 2016.

3. O ile wi?ksze s? Expanded Text Ads?

ETA s? niemal 2 razy wi?ksze od standardowych reklam tekstowych AdWords. Google udost?pnia nam powierzchni? dla 140 znaków, powoli ?egnaj?c dotychczasowy schemat 25-35-35. Optymalizacja reklam pod k?tem wy?wietlaczy smartfonów wprowadza wi?cej przestrzeni reklamowej (o ponad 47%), dzi?ki czemu mo?emy zaprezentowa? wi?cej informacji na temat produktów i us?ug przed klikni?ciem. Poni?ej najwa?niejsze ró?nice pomi?dzy formatami:


4. Jak wygl?daj? Rozszerzone Reklamy Tekstowe?

Zwi?kszenie ilo?ci tekstu, upodabnia linki sponsorowane do organicznych wyników wyszukiwania.


Wdro?enie rozszerzonych reklam tekstowych nie sp?dzi specjalistom snu z powiek.  Zarówno interfejs online, jak i offline jest bardzo intuicyjny.


Panel ETA online:


Tworzenie Expanded Text Ads w Edytorze Adwords jest mo?liwe od wersji 11.5.7:

5. Czy poprawi to CTR?
Tak! Wed?ug pierwszych raportów Google, zwi?kszenie ilo?ci tekstu wymiernie przek?ada si? na intensyfikacj? widoczno?ci reklamy, a w konsekwencji prowadzi do wzrostu wspó?czynnika CTR nawet o 20% w stosunku do tradycyjnego formatu.
W oficjalnym komunikacie Google poinformowa?, i? od 26 pa?dziernika 2016r. nie b?dzie mo?liwe tworzenie i edytowanie standardowych reklam, jednak b?d? one wy?wietlane.
Bluerank jako Premier Google Partner, mia? okazj? testowa? Expanded Text Ads dla swoich kluczowych klientów tj. Worldbox, Rainbow, czy DOZ.pl. 

Autor:
Marta Kusowska, Paid Search Executive

15 lipca 2016

Zakaz reklamowania po?yczek krótkoterminowych w Google a SEO

Google jako gigant i prawdziwy monopolista, nie raz ju? swoimi zmianami wyszukiwarce pokazywa?, jak wiele znaczy dla kolejnych bran? i biznesów. Wszed? ju? w ?ycie zakaz reklamowania po?yczek krótkoterminowych w Google, a zmiany wdro?one przez giganta z Mountain View odczuje przede wszystkim bran?a finansowa. Zaproponowane przez przedstawicieli Google korekty, maj?ce na celu wykluczenie z reklam p?atnych mo?liwo?ci promocji produktów krótkoterminowych, mog? bardzo silnie wp?yn?? na strategi? biznesow? szerokiej skali podmiotów.

Wykluczenie kana?u AdWords – jednego z najbardziej skutecznych dla tej bran?y ?rodków marketingowych – sprawi, ?e strategie promocyjne i marketingowcy zostan? postawione przed ogromnym wyzwaniem. Z jednej strony ratunkiem na pewno jest zmiana produktu. Niesie to jednak ze sob? spore konsekwencje i nie wiadomo, czy wszystkie firmy b?d? widzia?y w AdWords na tyle du?? warto?? biznesow?, aby takowe zmiany wprowadza?.

Naturalnym pozostaje jednak inne wyj?cie. W my?l starego powiedzenia ?kto? zyskuje, a kto? traci”, to inne kana?y marketingowe mog? zosta? w tym momencie dofinansowane. Dla firm opieraj?cych swoj? strategi? na pozyskiwaniu Klientów z wyszukiwarki Google, naturalnym wyborem staj? si? inwestycja w SEO.

Zapowiedziane przez Google zmiany b?d? mia?y du?y wp?yw równie? na sytuacj? w organicznych wynikach wyszukiwania. Dotychczas podmioty, którym czas nie pozwala? na korzystanie z SEO korzysta?y z szybszej metody reklamy, czyli Google AdWords. W momencie wprowadzenia zakazu reklam tak zwanych chwilówek, firmy te utrac? swój g?ówny kana? promocyjny, a co za tym idzie, znacznie spadn? ich dochody. Istnieje zatem du?e prawdopodobieństwo, ?e firmy b?d? chcia?y bardzo szybko zaistnie? w organicznych wynikach wyszukiwania, aby utrzyma? poziom sprzeda?y produktów finansowych. Zgodne z polityk? Google dzia?ania zajmuj? sporo czasu, dlatego te? firmy te postawi? prawdopodobnie na Black Hat SEO, czyli szybkie, ale niezgodne z zasadami Google metody promocji strony w organicznych wynikach wyszukiwania. Prawdopodobnym efektem tego b?d? widoczne i do?? dynamiczne zmiany w wynikach organicznych – cz??? firm b?dzie walczy?a ze sob? wszystkimi mo?liwymi metodami, aby osi?gn?? topowe pozycje.

Obecnie mo?na ju? zaobserwowa? zmiany w wynikach organicznych dla najpopularniejszych z fraz (po?yczki online, chwilówki, chwilówki online) – cz??? dotychczasowych liderów traci swoje pozycje na rzecz zupe?nie nowych, stosuj?cych agresywne taktyki firm.

Dodatkowo w powietrzu wisi, mog?ca nadej?? w ka?dej chwili, aktualizacja odpowiadaj?cego za jako?? linków prowadz?cych do domeny algorytmu Pingwin, który zapewne uderzy w firmy opieraj?ce swoje dzia?ania o Black Hat SEO.

Wynikaj?ce z decyzji Google zmiany mog? bardzo silnie odbi? si? na strategiach marketingowych stosowanych przez reklamodawców z bran?y finansowej. Pami?tajmy, ?e dzia?ania w AdWords wi?za?y si? z inwestycjami, cz?sto nawet sporych sum bud?etu mediowego. W tym momencie, przy zdecydowaniu si? na AdWordsow? banicj?, firmy staj? przed trudnym wyzwaniem: co zrobi? z kapita?em, który w?a?nie otrzyma?y i jak zapewni? mojemu biznesowi podobne efekty, jak do tej pory.

Jedno jest pewne: zmiana, jaka nast?pi?a 13 lipca*, z pewno?ci? odbije si? na strategiach marketingowych firm z bran?y finansowej. Pozostaje czeka? i obserwowa?, jak wielkie b?d? to skutki i jak bardzo zmieni si? sytuacja tego sektora firm, je?li chodzi o promowanie biznesu w wyszukiwarce.

Autorzy:
Dominik Kamocki, Account Executive
Marcin Golis, SEO Specialist

* do 13 lipca  Google nie wprowadzi? zapowiadanych ograniczeń.  Na  bie??co monitujemy sytuacj? i b?dziemy informowa? o zmianach.  Na dzień dzisiejszy g?ówni gracze na rynku po?yczek krótkoterminowych nadal  s? widoczni w wynikach wyszukiwarek.