Ωρ?ριο Λειτουργ?α?

:

Θεριν? Ωρ?ριο Λειτουργ?α?

(Ιο?νιο? - Α?γουστο?)

 Δευτ?ρα & Τετ?ρτη

8:00 - 17:00

Τρ?τη, Π?μπτη
& Παρασκευ?

8:00 - 14:30

Σ?ββατο ΚΛΕΙΣΤΑ

 

Θα μα? βρε?τε...

Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? Βιβλιοθ?κη & Κ?ντρο Πληροφ?ρηση?
Εγνατ?α? 156
Τ.Κ. 54636
Τηλ: (2310)891751-2
Fax: (2310)857794


Μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα? με την Φ?ρμα Επικοινων?α?.

Πρ?σφατε? Επ.Δημοσιε?σει? Παν.Μακ.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ   X

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΟΝΟ!

Μ?νο για την περ?πτωση των εγγεγραμμ?νων Εξωτερικ?ν Χρηστ?ν, επιτρ?πεται η ε?σοδ?? του? στον χ?ρο τη? Βιβλιοθ?κη? για χρ?ση ηλεκτρονικ?ν β?σεων με τι? εξ?? προ?ποθ?σει?:

 

  • Κλε?σιμο προγραμματισμ?νου ραντεβο? κατ? προτεραι?τητα μ?σω ειδικ?? εφαρμογ??. Απ? τη λ?στα των ηλεκτρονικ?ν αιτ?σεων επιλ?ξτε την Α?τηση για Προγραμματισμ?νο Ραντεβο?.
  • Ε?σοδο? ?ω? τεσσ?ρων (4) εξωτερικ?ν χρηστ?ν ταυτ?χρονα
  • Παραμον? του? στο χ?ρο ?ω? δ?ο (2) ?ρε?
  • Υποχρεωτικ? χρ?ση μ?σκα? και απολ?μανση χερι?ν κατ? την ε?σοδο στην Βιβλιοθ?κη
  • Αποκλειστικ? χρ?ση δικο? του? φορητο? υπολογιστ? (laptop)

 

Οι παραπ?νω οδηγ?ε? ?χουν ισχ? μ?χρι το τ?λο? του ακαδημα?κο? ?του? 2019/20 ? την ανακο?νωση νε?τερων οδηγι?ν απ? το Υπουργε?ο Παιδε?α? και Θρησκευμ?των.